Generalforsamling

Aqua Gym Viborg holdt generalforsamling

Mandag d. 18 marts 2019 kl. 18.30

i mødesal 21 og 22 på Regionshospitalet Viborg

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dagsorden/referat

1. Valg af dirigent

Knud Østergaard blev valgt

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Formanden fortalte om årets gang, udflugter, livredderprøv, førstehjælp og kurser.

Der bliver sagt velkomme til nye instruktør og farvel til dem som er holdt/holder.

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

Regnskabet bliver gennemgået, der svares på spørgsmål og det bliver godtkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag om udvidelse af vores sæson:

Der er sendt spørgeskema rundt til instruktør og det er besluttet at udvide med uge 24,25 og 50. Bestyrelsen søger om ugerne i Viborg Svømmehal og CKU.

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

Kontingentet forbliver uændret.

6. Valg af formand/kasserer

På valg er Kasserer Pia. Genvalgt

7. valg af 2 bestyrelsesmedlem

På valg er Alice og Karen. Genvalgt

8. Valg af 2 suppleanter

på valg er Lotte og Anette, Ønsker ikke genvalg.

Dorte Larsen og Bodil Kloster valgt ind.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Bente Olesen genvalgt som revisor, Knud Østergaard genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Spørgsmål omkring antal i bassinet:

Viborg Svømmehal: max 16

CKU: max 10

Spørgsmål omkring 5 min fritid mellem holdene så man bedre kan nå at komme op før næste hold.

Dette er ikke en mulighed. Da vi har faste tider både i Svømmehallen og på CKU.

11. Dirigenten takker for god ro og orden og hæver mødet.

 

 

 

Efter den ordinære generalforsamling var der snitter og kaffe/te, medens der var

underholdning ved multikunstnerne Trine Jensen & Christoffer Larsen - mor og søn.

"Et forrygende, sjovt, tankevækkende og musikalsk foredrag"