Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1.
Foreningens navn er ændret til Aqua Gym Viborg i maj 2013, før kaldet: Foreningen for bevægelseslære og afspænding i Varmt Vand, stiftet den 21. marts 1990. Dens hjemsted er Viborg Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund.

§ 2.
Foreningens formål: at formidle træning i afspænding og bevægelseslære i varmt 
vand, for medlemmer med behov herfor.

§ 3.
Enhver kan optages som medlem, mod betaling af det fastsatte kontingent.
Medlemmer der deltager i træningen, betaler desuden et nærmere fastsat 
vederlag.
Kun medlemmer der er selvhjulpne, kan deltage i træningen, som foregår
på eget ansvar.

§ 4.
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen, på den årlige generalforsamling.

§ 5.
Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden, med mindst 14 dages varsel.
Kontingentrestance udover 2 måneder, medfører udelukkelse af foreningen.
Medlemmet kan genoptages, når han/hun har betalt det forfaldne kontingent.

§ 6.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål, eller
når særlige forhold gør sig gældende. Beslutningen kræver 2/3 flertal.  
Det udelukkede medlem har ret til at få bestyrelsens afgørelse behandlet på den
førstkommende ordinære generalforsamling.
Der krævet 2/3 flertal, hvis beslutningen skal opretholdes.

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling,
der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage 
før generalforsamlingen.
Alle aktive medlemmer der er myndige og ikke i kontingent-restance har 
stemmeret, ikke myndige medlemmer har stemmeret ved deres forældre
eller værge.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, eller forældre/værge.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et andet medlem af bestyrelsen
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen 
af den samlede bestyrelse

§ 8
Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.
3. Regnskabet fremlægges af kassereren
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent/deltagergebyr.
6. Valg af formand (på lige årstal).
7. Valg af kasserer (på ulige årstal).
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlem på lige årstal.
    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.
    endvidere valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10.  Eventuelt.

§ 9
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Afstemningen skal være skriftlig, hvis 1 stemmeberettiget medlem stiller krav herom.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt formanden, 1/3 af bestyrelsen eller
1/3 del af medlemmerne fremsætter begæring herom.
Begæringen skal være skriftlig og fremsendes til formanden, med angivelse af det eller de emner der ønskes behandlet
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringen er fremsendt, og med mindst 14 dages varsel til medlemmerne.

§ 11.
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer,
der vælges for en 2 årig periode. Formand og 2 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
Suppleanterne vælges hvert år.
Deltagerne skal tilbydes en plads i bestyrelsen såfremt de måtte ønske det.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, vælger bestyrelsen, blandt sine medlemmer, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte underudvalg til  løsning af enkeltopgaver.

§ 12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar, aflevere regnskabet for det forløbne år, til revisoren.Driftsregnskab og statusforelægges den ordinære generalforsamling, medrevisorspåtegning.Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og kassebeholdning.
Kun foreningens formand og kasserer kan disponere over foreningens likvide midler.

§ 13.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær general-
forsamling, der indkaldes med dette særlige formål.
For at være beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede med-
lemmer være til stede. Beslutningen om opløsning af foreningen, kræver 3/4 flertal
af de afgivne stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling,
hvor beslutningen kan træffes med 3/4 flertal, uanset hvor mange medlemmer der
er til stede.
I tilfælde af opløsning, tilfalder foreningens formue Dansk Handicap Idrætsforbund.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21 marts 1990 og revideret 29 april 1992,

20 april 1994, 15 marts 1999, 27 marts 2000, 20 marts 2001, 18 marts 2002,  

19 marts 2013 og 18.marts 2024

 

Hanne Glintborg. formand                                                          Lotte Rasmussen, dirigent