Generalforsamling 2024

Aqua Gym Viborg har afholdt generalforsamling.

Mandag d. 18. marts 2024 kl. 18.30

VIA University College, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

  • Lotte Rasmussen enstemmigt valgt og konsteterede herefter at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Det er næsten er år siden vi var samlet til generalforsamling. Som det danske vejr kan 
forandre sig dag for dag – kan der også ske forandringer i vores forening. 

Slut marts måned 2023 stoppede vores hold med etniske kvinder og samtidig instruktør 
Lene Lundgaard. Lene Lundgaard var leder for disse kvinder. Der var ikke længere 
mulighed for, at kvinderne kunne få økonomisk støtte til projektet. 

Den 20. juni 2023 deltog foreningen igen i Seniorfolkemødet på Sønæs, men desværre 
registrerede vi ikke nye medlemmer, selvom der kom mange forbi vores stand. 

Sædvanen tro inviteres foreningens instruktører på sommertur, og turen gik til Den 
gamle By i Århus. Her havde en dejlig dag med guide, der kunne berette om livet i 
gamle dage. Vi spiste frokost i Den gamle By, og vi nåede næsten at komme til 
restauranten inden regnen silede ned. (Men hvad gør det egentligt for garvede 
vanddamer? Efter frokost havde vi mulighed for selv at gå rundt i Den gamle By. 

Vores instruktør gennem mange år, Lis Willumsen valgte at stoppe som instruktør til 
sommerferien 2023, og instruktør Konny Steffensen har overtaget dette hold i Viborg 
Svømmehal. Det betød, at Konnys hold på CKU blev overtaget af instruktør Hanne 
Hvidberg. Instruktør Helle Gøtzche ønskede at stoppe med fredagsholdet på CKU efter 
sommerferien, og Hanne Hvidberg har overtaget holdet. 

Herefter en dejlig velfortjent sommerferie lige om hjørnet. 

Instruktør Kate Rosenbæk, CKU ringede lige før opstart i august måned og fortalte, at 

hun desværre havde brækket benet, og derfor ikke kunne starte. Få dage efter meddelte 

instruktør Elisabeth Steffansen, CKU og Heidi Sandvik at de ville stoppe pga. 
personlige årsager, og samtidig skulle instruktør Jonna Hansen gennem en reoperation 
af en fod, og instruktør Grethe Ørskov blev sygemeldt i længere tid og opereret – så – 
ganske enkelt så det hele håbløst ud. 

Det stoppede desværre ikke med det … efterfølgende meddelte instruktør Mette 
Vindelev at hun ønskede at stoppe som instruktør, men har givet tilsagn om at være 
afløser. 

Så er det jo i en sådan situation man har lyst til at skrige højt, men heldigvis har 
instruktørerne igen bevist en kæmpe vilje og sammenhold for at løse opgaverne med at 
undervise på de hold, der af den eller anden grund stod uden instruktør., og ikke en 
eneste gang har måtte aflyse undervisningen. 

KÆMPE TAK FOR DET. 

Instruktør Kate Rosenbæk meddelte desværre senere, at hun valgte at stoppe som 
instruktør, hvilket hun egentligt havde puslet med, inden hun brækkede benet. 

Heldigvis – som sendt fra himlen – fik vi en ny instruktør, Tommy Mogensen, der 
havde taget livredderprøve i hast, og som også ville overtage Kates hold mandag 
eftermiddag på CKU. Så allerede 3. sept. 2023 var Kates hold besat af Tommy. 

Instruktør Lotte Rasmussen og instruktør Susanne Meldhedegaard, CKU deler Heidi 
Sandviks hold torsdag i Viborg Svømmehal. Instruktør Jonna Hansen har efterfølgende 
overtaget Elisabeth hold om tirsdagen, og selv har jeg et ekstra hold tirsdag morgen. 

”Livet er ikke for nybegyndere” – sådan sagde min onkel ofte, og det syntes jeg faktisk 

er ret sigende. 

Den 30. oktober var instruktørerne budt på efterårskursus i Viborg Svømmehal med 
livredder Bent Søgaard som underviser. Det var et rigtigt godt kursus med gode 
øvelser. 

Den obligatoriske livredderprøve blev afholdt den 20. november 2023, der var 14 
tilmeldte og alle bestod. 

I december måned kunne CKU meddele os, at der ”i den gamle skolegård ” er 
reserveret 5 parkeringspladser til gæster i Svømmehallen. Det er selvfølgelig bedre end 
ingen ting, men hvor der er hold lige efter hinanden, vil hold 2 ikke få glæde heraf, da 
hold 1 endnu ikke har forladt omklædningen. 

Året sluttede med julehygge-aften. Arrangementet blev afholdt i starten af december 

måned på Stationen/De frivilliges Hus. Vi fik Tapas fra slagteren i Løgstrup, spillede 
pakkespil, sang og hyggede os med kaffe/the og slik. En dejlig og hyggelig tradition. 

Foreningen have en stor annonce i Viborg Stift Folkeblad og Viborg Nyt midt februar 

2024 hvor vi oplyste, at vi havde ledige pladser og vi manglede instruktører. Meget 

glædeligt har 18 personer vist interesse for vandgymnastikken, disse har efter en 
prøvetime meldt sig ind. 

Så hjertelig velkommen til jer. 

Vi er kontaktet af 2 personer, der har ytret interesse for at blive instruktører, hvilket jeg 

ser meget positivt frem til. 

Siden sidste generalforsamling har vi haft 7 bestyrelsesmøder, og derudover har vi 

været i telefon- og mailkontakt med hinanden. 

Vi har i øjeblikket 271 besatte pladser og har rundt regnet plads til yderigere 24 – så 

måske kunne det værre en god ide, at invitere naboen med til en prøvetime. 

Nu er min beretning ved at nå sin afslutning, men det bliver ikke uden igen at rette en 
stor tak til ALLE – til alle medlemmer der bidrager med godt humør og alle 
instruktører for det fantastiske arbejde, der uge efter uge ydes for at give vore 
medlemmer undervisning og velværdsfølelse i det varme vand. Jeg ved, at der ud over 
øvelserne i vandet også grines og pjattes – bliv endelig ved med det. Det er i sig selv 
befriende at grine. 

Selvfølgelig også en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og input i årets løb. 

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

Kassereren gennemgik regnskabet. 

Der blev stillet følgende spørgsmål til regnskabet: 

1. Hvorfor er der huslejestigning? Huslejen er i gennemsnit i de 3 svømmehaller steget 

fra kr. 450 – 600. Det skyldes at energipriserne er steget. 

2. Hvem skylder vi penge? Vores livredderprøver er flyttet til efteråret, og 

Svømmehallen har ikke sendt regning inden regnskabsafslutning, derfor har vi to 
med, som skyldige. 

3. Hvorfor var der 14 der tog livredderprøven? Blandt andet fordi instruktører i Viborg 

Svømmehal, også kan afløse på CKU. 

4. Hvor mange hold har vi? Vi har 26 hold fordelt på 3 svømmehaller. 

5. Telefonregningen? Her indgår skattefri godtgørelse til instruktørerne. 

Regnskabet blev godkendt

4. Behandling af indkomne forslag

1. Bestyrelsen forslår en ændring i ordlyden i §11 i foreningens vedtægter til 

følgende: 

”Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5-7 
medlemmer, der vælges for en 2-årige periode. Formand og 2 bestyrelses- 
medlemmer vælges på lige årstal. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på 
ulige årstal. Suppleanterne vælges hvert år.”   

Forslaget blev vedtaget

2. Såfremt man er forhindret i at deltage i en undervisningstime, kan man så 

komme en anden dag på et andet hold? 

Det kan vi simpelthen ikke administrere, dels er nogle hold fyldt op, og vi har ikke 
resurser til at ringe rundt til en instruktør og høre om der er plads – ringe tilbage og 
måske ringe til en anden instruktør og ringe tilbage til et medlem og give besked. 

3. En del af medlemmerne, der går i Viborg Svømmehal vil foreslå, at vi får 
mulighed for at benytte sauna uden at betale 40 kr. 

Nu er AQUA GYM en forening, der tilbyder varmvandsgymnastik og det tilbyder 
vi tre undervisningsteder: Vi har alligevel spurgt hos Viborg Svømmehal, og fået 
det svar: ALLE der ønsker at benytte sauna eller andet, må tilkøbe en billet. 

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

Kontingent forbliver uændret.

6. Valg af formand/kasserer

    På valg er Formand Hanne Glintborg ( ønsker genvalg )

Hanne Glintborg modtog genvalg

7. valg af 1 bestyrelsesmedlem

    På valg er Elisabeth Andersen ( ønsker genvalg )

Elisabeth Andersen modtog genvalg

    Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer iht punkt 4, såfremt ændringer godkendes.

Forslag:

Lotte Rasmussen

Helle Gøtzsche

Konny Steffensen

Valgt blev:

Helle Gøtzsche med 64 stemmer

Konny Steffensen med 64 stemmer

8. Valg af 2 suppleanter

Lotte Rasmussen er på valg.

Forslag:

Lotte Rasmussen

Dorhe Ramsdal Jensen

Ellen Rasmussen

Valgt blev

Dorthe Ramsdal Jensen med 59 stemmer

Lotte Rasmussen med 54 stemmer

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

    Bente Olesen er villig til genvalg som revisor. Genvalgt

    Revisor suppleant Pia True er ikke villig til genvalg.

Karin Asrup Andersen valgt til ny revisorsuppeant.

10. Eventuelt,

Foreningen søger frivillige foreningsmedlemmer eller andre der har lyst til at hælpe blandt andet til vores hjemmeside og Seniorfestivalen på Sønæs

Der blev serveret snitter, kage, kaffe/te og vand.

Aftens foredrag var med Lone Hansen "Vejen til mine rødder - jeg er min mors hemmelighed"     

11. Dirigenten afslutter.

Rederent Elisabeth Andersen

Dirigent Lotte Rasmussen

 

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.